5. Majetková a kapitálová struktura podniku

13. května 2009 v 15:24 |  Odborný základ

Majetková a kapitálová struktura podniku 05.

Majetek podniku (vyjadřuje co podnik vlastní). Jednotlivé složky majetku jsou AKTIVA. Aby podnik získal potřebná aktiva, musí mít finanční zdroje, tj. kapitál (vyjadřuje komu aktiva patří).
Jednotlivé složky kapitálu jsou PASIVA:
Bilanční rovnice: AKTIVA = PASIVA

Majetek podniku
= souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Tvoří ho 2 základní skupiny prostředků, které se liší dobou, po kterou slouží v provozu, než se vrátí do peněžní formy:
§ Dlouhodobý majetek
§ Oběžný majetek

Dlouhodobý majetek

= je dlouhodobého charakteru, nespotřebovává se najednou, ale postupně se opotřebovává.

Opotřebení DM může být:
 1. fyzické = je to způsobeno výrobní činností, přírodními vlivy, koroze
 2. morální = je způsobeno vlivem postupujícího technického vývoje

Opotřebení vyjadřujeme formou ODPISU: představuje opotřebení DM vyjádřené v Kč

Dlouhodobý majetek rozdělujeme na - Dlohodobý nehmotny majetek
- Dlouhodobý hmotný majetek
- Dlouhodobý finanční majetek
DNM
= je majetek nehmotného charakteru, jehož vstupní cena (pořizovací) je vyšší než 60 000 Kč v každém jednotlivém případě. (softwary, patenty, know how, licence)
Patří sem i zřizovací výdaje- jedná se o výdaje spojené se zřízením nebo založením nového podniku, pokud jejich celková výše nepřesáhne částku 60 000. (jedná se např. o soudní a notářské poplatky, právní služby, mzdy, odměny za zprostředkování, pronájmy různých prostor.

Nehmotný majetek, jehož vstupní cena je do 60 000 Kč považuje podnik za tzv. drobný nehmotný investiční majetek - DNDM

DHM
= sem patří - nemovitosti (budovy, stavby, haly pozemky bez ohledu na jejich VC. )
- umělecká díla (sbírky, předměty z drahých kovů opět bez ohledu na jejich VC. )
- movité věci (jejichž VC je vyšší než 40 000 Kč u jednotlivých předmětů a doba
použitelnosti delší než 1 rok.)
Např. · pěstitelské celky trvalých porostů (lesy, sady) - neznáme zde VC, musíme počkat, až se ovoce
sčeše a poté vyčíslit VC
· základní stáda zvířat a tažná zvířata (dostihový kůň)- dochází k přírůstkům (výškovým, tělesným)
· otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť.

U movitého majetku, jehož VC je do 40 000Kč se může každý podnik rozhodnout jak tento majetek bude evidovat - drobný hmotný dl. majetek
- oběžný majetek ( zásoba mat.)
DFM
= patří sem - 1) investiční cenné papíry a vklady (akcie) na dobu delší než 1 rok.
2) půjčky poskytnuté jiným podnikům na dobu delší než 1 rok.
3) nemovitosti pořízené za účelem pronájmu nebo za účelem uložení volných
finančních prostředků.

Oceňování DM

1) pořizovací cena - je cena, za kterou jsme majetek koupili + veškeré vedlejší pořizovací náklady spojené s pořízením majetku (doprava, montáž, instalace, clo)

2) reprodukční pořizovací cena- je cena DM u kterého neznáme skutečnou pořizovací cenu. Např. u darovaného majetku. Tuto cenu stanovíme na základě odborného posudku soudního znalce a nebo na základě posudku odborné firmy.

3) vlastní náklady- touto cenou oceňujeme ten majetek, který firma pořídí ve vlastní režii. Tzn. že si ho sama vyrobí. Tyto náklady se zjišťují z kalkulace, což je stanovení nákladů nebo ceny na přesně vymezenou jednotku výkonu. Této jednotce výkonu říkáme kalkulační jednice.
Odpisy DM
DHM a DNM se odepisuje, kdežto DFM se neodepisuje. Odpisy = opotřebení DM vyjádřené v penězích. Oprávky = souhrn odpisů za celou dobu odepisování. Zůstatková cena - je to vlastně vstupní cena, která je snížená o hodnotu odpisů za celou dobu odepisování (oprávky)

Účetní odpisy- vyjadřují skutečnou míru opotřebení DM. Podnik si je stanovuje sám. Podnik si sám stanoví odpisovou sazbu. Při stanovení této odpisové sazby vychází :
- z doby upotřebitelnosti DM
- z celkového výkonu DM

Daňové odpisy- vyjadřují průměrné opotřebení DM, majetek je odepisován do výše VC. Máme 6 odpisových skupin na 3, 4a roky, 5,10,20,30,50 let.Zaokrouhlují se na celé koruny nahoru.

Rozeznáváme 2 metody daňových odpisů:
- lineární (rovnoměrné)
- degresivní (zrychlená)
- časový (kdy neznám VC - používá se u otvírek lomů, sadů, samostatně odpisované technické
rekultivace, u finančního pronájmu)

Lineární= VC * 0,01* odpis. sazba
VC * 0,01 * odpis. sazba pro další roky

Degresivní= VC další roky = 2 * ZC
koeficient koeficient - počet již odepsaných let


Za technické zhodnocení považujeme výdaje na dokončení nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace, které u jednoho DHM v daném zdaňovacím období přesáhly částku 40 000Kč.
Za TH nepovažujeme opravy.

Odepisování majetku s TH

- lineární metoda- v roce, ve kterém došlo k technickému zhodnocení majetku navýšíme o něj VC majetku. Pro výpočet použijeme odpisovou sazbu pro zvýšenou VC. Jelikož se jedná o rovnoměrné odepisování - odpisy v dalších letech jsou stejné. Při technickém zhodnocení platí, že se prodlužuje doba odpisování. Majetek odpisujeme do výš VC (do výše oprávek) V posledním roce od (TH + VC) odečteme oprávky (= souhrn odpisů za celou dobu odepisování)

- degresivní metoda- v roce, kdy proběhlo technické zhodnocení majetku se TZ přičte k ZC a uplatňuje se koeficient pro zvýšenou ZC. V dalších letech už jen 2*ZC dělená koeficientem - počet již odepsaných let se zvýšenou ZC. ¨


Oběžný majetek
- je to majetek krátkodobého charakteru, spotřebovává se najednou a mění svoji formu z jedné složky na
druhou. Je neustále v pohybu.Do oběžného majetku řadíme : Zásoby
: Pohledávky
: Finanční OM
Zásoby- a) materiál
b) zboží
c) zásoby vlastní výroby podle stádia rozpracovanosti - nedokončená výroba
- polotovary
- hotové výrobky
d) zvířata mladá ve výkrmu

Zásoby materiálu se dělí na - nakupovaný
- vlastní výroby

Složky materiálu můžeme rozdělit:
1) základní materiál
= to je ten, který při výrobní činnosti přechází do výrobků a tvoří jeho podstatu.
2) pomocný (vedlejší) materiál
= to jsou ty hmoty, které také přecházejí přímo do výrobku, ale netvoří jeho podstatu.
3) provozní látky
= jsou hmoty, které jsou nutné pro provoz podniku jako celku. (pohonné hmoty, paliva, mazadla,
čistící prostředky, kancelářské potřeby.)
4) náhradní díly
= jsou předměty určené k uvedení hmotného jam. do původního stavu
5) obaly
= slouží k ochraně a k dopravě nakupovaného mat, zboží a výrobků Obaly-vratné, nevratné
6) drobný hmotný majetek
= který podnik nezařadil mezi drobný hmotný dlouhodobý maj.

Zboží
= to jsou všechny statky a služby určené pro prodej, pro trh, pro směnu.
= každý statek a každá služba nejsou zbožím. To znamená, že vedle tržní produkce existuje i
produkce netržní.


Tržní produkce - je taková, která je určená pro trh, to znamená k prodeji , ke směně.
Netržní produkce - je taková, která zahrnuje produkty k vlastní spotřebě. Těmto produktům říkáme
naturální výroba.

Zásoby vlastní výroby

= nedokončená výroba - představuje produkty, které už prošly jednou nebo několika výrobními operacemi takže již nejsou materiálem.

= polotovary - jsou produkty, které ještě neprošly všemi výrobními operacemi a musí být dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu. V některých případech mohou již být předmětem prodeje.

= hotové výrobky - jsou produkty, které prošly všemi výrobními a dalšími operacemi, prošly i výstupní technickou kontrolou a stávají se předmětem prodeje.

Zásoby evidujeme v knize zásob na skladních kartách, na kterých se vyjadřuje v penězích i v naturálních jednotkách každý příjem daného druhu zásob i každý výdej a je zde vyčíslen KZ zásob na skladě.

Pohledávky - vznikají především z prodeje výrobků, prací a služeb odběratelům
Pohledávky za zaměstnanci, u pojišťovny, FÚ…..

Finanční oběžný majetek

1) peníze v pokladně
2) ceniny ( poštovní známky, kolky, telefonní karty, stravenky)
3) Peníze na bankovních účtech u peněžních ústavů
4) Cenné papíry (akcie), které podnik pořizuje za účelem jejich dalšího prodeje do 1 r. od jejich poř.
Likvidnost - je schopnost majetku se v co nejkratším čase přeměnit na peněžní prostředky.
Likvidita - je obecná schopnost podniku získat peněžní prostředky v úhradě splatných závazků.
Stupně likvidity - je míra schopnosti podniku uhradit své závazky v daných termínech

Likvidita podniku je předpokladem jeho finanční rovnováhy.
Podle likvidnosti je oběžný maj. začleněn do 3 skupin od nejméně k nejvíce likvidnímu.
3. stupeň - Zásoby
2. stupeň - Pohledávky
1. stupeň - Krátkodobý fin. majetek


Je-li podnik trvale nelikvidní hovoříme o platební neschopnosti (insolventnosti)
Solventnost - je momentální okamžitá schopnost podniku uhradit splatné dluhy.
Insolvence - platební neschopnost


Kapitálová struktura podniku

= struktura zdrojů, ze kterých majetek podniku vznikl
- kapitál můžeme rozdělit na:
 • vlastní - vloží-li kapitál do podniku sám podnikatel (zakladatel) nebo skupina podnikatelů
 • cizí - vloží-li kapitál do podniku věřitel (např. banka)


Celková velikost podnikového kapitálu závisí na mnoha faktorech, především na:
 1. velikost podniku (obecně platí: čím větší podnik, tím větší kapitál)
 2. strojní mechanizace - automatizace, robotizace ( čím vyšší použití techniky, tím větší kapitál)
 3. rychlosti obratu kapitálu (čím rychlejší obrat, tím menší kapitál)
 4. organizace odbytu (podnik s vlastní prodejní sítí vyžaduje vyšší kapitál než prodej přes obchodní podniky)


Podnik by měl mít přesně tolik kapitálu, kolik potřebuje.
Má-li kapitálu více, je jeho využití nehospodárné - říkáme že podnik je překapitalizován: vlastní kapitál: dlouhodobý majetek > 1


Má-li kapitálu tak málo, že to způsobuje poruchy v chodu podniku - říkáme, že je podnik podkapitalizován: dlouhodobá pasiva > 1


Vlastní kapitál

- kapitál, který patří majiteli (majitelům)
- je hlavním nositelem podnikatelského rizika, jeho podíl na celkovém kapitálu je proto ukazatelem
finanční nezávislosti podniku
- mění se podle výsledku hospodaření v příslušném období. Vlastní kapitál jednotlivce x vlastní kapitál
obchodních společností:

 1. základní kapitál
 2. kapitálové fondy (emisní ážio)
 3. fondy ze zisku
 4. nerozdělený zisk

Cizí kapitál
= dluh podniku, který podnik musí v určené době splatit
- krátkodobý cizí kapitál - do 1 roku
- dlouhodobý cizí kapitál - na dobu delší než 1 rok

Krátkodobý cizí kapitál

- závazky, které podnik musí splatit do 1 roku

 1. krátkodobé bankovní úvěry (eskontní, lombardní, kontokorentní)
 2. dodavatelské úvěry - závazky z obchodního styku, kdy DOD dodá zboží na úvěr
 3. zálohy přijaté od ODB - odběratelský úvěr do doby dodávky
 4. půjčky
 5. částky dosud nevyplacených mezd a plátců (závazky k zaměstnancům)
- mzdy (v soukromém sektoru)
- platy (ve státní správě)
 1. nezaplacené daně
 2. výdaje příštích období (náklady, které budou zaplaceny v budoucnu)
 3. dlužné dividendy

Dlouhodobý cizí kapitál

- závazky podniku se splatností nad 1 rok

 1. dlouhodobé bankovní úvěry (hypotékové úvěry)
 2. termínované půjčky (obvykle k financování určitého dlouhodobého majetku)
 3. emitované podnikové obligace a dlužní úpisy
 4. leasingové dluhy
 5. jiné dlouhodobé závazky

Někdy dochází k tomu, že věřitel (např. banka) svou pohledávku vůči společnosti (obvykle a.s.) vloží jako vklad do této společnosti a získá za ní akcie - pohledávka věřitele a dluhy společnosti zanikají. Tato operace se nazývá kapitalizace pohledávky.
Dalším zdrojem financováním jsou:
 • rezervy - jsou určeny k financování nepředvídatelných výdajů v budoucnosti (např. kurzových ztrát, oprav budov a zařízení, nedobytných pohledávek apod.) a kryje se jiné riziko podnikání. Jsou vytvářeny na vrub nákladů na rozdíl od rezervních fondů, které jsou vytvářeny ze zisku.
 • Tiché rezervy - nepoznáme je z rozvahy. Vznikají nižším oceňováním aktiv a vyšším oceněním dluhů než je jejich skutečná cena (ovšem v rámci stanovených předpisů oceňování). Patří sem zrychlené odepisování.

Nákladem z používání cizího kapitálu je ÚROK a ostatní výdaje spojené s jeho získáním (bankovní a jiné poplatky, provize apod.), ale přesto je cizí kapitál levnější než kapitál vlastní!
V ČR (i ve většině zemí po celém světě) úroky z cizího kapitálu snižují daňové zatížení podniku, protože úrok jako součást nákladů snižuje zisk, ze kterého se platí daně, to způsobuje tzn. daňový efekt.

Důvody pro použití cizího kapitálu:
 1. podnikatel nedisponuje dostatečně velkým VK nezbytným k založení podniku (další společník - omezené pravomoci a dražší než bankovní úvěr)
 2. podnikatel přechodně nedisponuje potřebným kapitálem v době, kdy jej potřebuje (např. při nákupu strojů, surovin..). Cizí kapitál umožní akce, které jinak uskutečnit nelze.
 3. použitím cizího kapitálu nevznikají jeho poskytovateli žádná práva v přímém řízení podniku, zatímco přibírání nových společníků rozřeďuje vlastní kapitál a tím i řídící pravomoci.
 4. cizí kapitál je většinou levnější než kapitál vlastní a jeho použití tedy zvyšuje rentabilitu (výnosnost) podniku.

Důvody proti většímu použití cizího kapitálu:
 1. cizí kapitál zvyšuje zadluženost podniku a tím snižuje jeho finanční stabilitu (při velkém rozsahu dluhů roste nebezpečí bankrotu)
 2. každý další dluh je dražší a obtížnější jej získat, protože potenciální věřitelé se obávají o svůj kapitál v případě likvidace vysoce zadluženého podniku
 3. vysoký podíl cizího kapitálu omezuje jednání managementu, které musí být přizpůsobeno věřitelům.


Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem závisí na:
§ struktuře majetku - čím vyšší podíl investičního majetku, tím vyšší podíl vlastního, resp. dlouhodobého cizího kapitálu
§ subjektivním postoji podnikatele nebo manažerů
§ úrokové míře bank - závislá na vládní politice
§ výnosnosti podniku - čím je vyšší výnosnost podniku, tím je větší cizí kapitál a vyšší úrokovou míru se může dovolit
§ stabilitě tržeb a zisku - podnik s rostoucími tržbami a ziskem si může dovolit větší zadlužení.

Optimální kapitálová struktura

= minimum celkových nákladů na podnikový kapitál

Celkové náklady na kapitál se vypočte takto:

ko (WACC) = ki x (1 -t) x x kl x

ko - náklady na celkový kapitál v %
ki - náklady na cizí kapitál před zdaněním zisku v %
t - míra zdanění zisku vyjádřena desetinným číslem
kl - náklady na vlastní kapitál po zdanění zisku v %
V - celkový kapitál (celková tržní hodnota společnosti) v Kč
S - tržní hodnota vlastního kapitálu v Kč
B - tržní hodnota cizího kapitálu (dluhu) v Kč

ROZVAHA
= je přehled o majetku a zdrojích, ze kterých je kryt.

RozvahaStátá aktiva vlastní zdroje
Oběžná aktiva cizí zdrojeMožnosti oceňování výdaje u zásob stejného druhu mat:
1. ocenění v cenách zjištěných váženým aritmetickým průměrem.
a) vážený průměr proměnlivý - spočívá v tom, že po každém novém přírůstku určitého druhu mat. se zjišťuje i nový průměr.

b) vážený průměr periodický - spočívá v tom, že se průměr nezjišťuje po každém jednotlivém přírůstku mat., ale vypočítává se jediný průměr za určité období na delší než 1 měsíc.

2) Metoda FIFO (first in, first out)
= smysl je v tom, že se vyskladňuje postupně od nejstarší zásoby k zásobě nejnovější, a to cenách, za kterých byl mat. nakoupen.
= vychází z předpokladu, že dodávka, která do skladu první přišla jako první ze skladu odchází.
= tento způsob je výhodný při hlesání cen, protože vykazovaný zisk je nižší.

3) Metoda LIFO (last in, first out)
= vychází z předpokladu, že nejdříve se spotřebuje poslední dodávka.
= tento způsob je zpravidla využíván při růstu cen, neboť zmírňuje dopad inflace na zisk podniku.
= podle našich daňových a účetních předpisů se nesmí používat.
= (vyřazují se v opačném pořadí, než přišly do skladu)

Existují metody pro oceňování podniku jako celku:
- účetní (rozvaha)
- výnosové (cash flow, zisk)
- burzovního ocenění (akcie)

Restrukturalizace podniku

Majetková ani kapitálová struktura podniku není stálá, ale neustále se mění. Dochází k tzv. restrukturalizaci podniku.

Formy restrukturalizace podniku můžeme rozdělit do 4 skupin:
- expanze
- výprodej
- získání kontroly nad společností
- změny vlastnictví

Expanze
Může vzniknout - fúzí (spojení společností v 1 celek)
- koupě (menších podniků)
- nabídka ke koupi (1firma dá nabídku akcií ke koupi jiné firmě)
- joint venture (partner je 1 firma, všichni vystupuji navenek jako 1 firma)

Výprodej (může fungovat)
- zřeknutí se firmy (firmu předávám jiné firmě)
- prodej části firmy (firma rozprodá svůj maj. Jiné firmě)
Získání kontroly nad společností
- zpětný odkup (zpětný nákup podílu maj, 49% akcií má někdo 1% nebo 2% jsou dražší).
- dohoda o klidu (na omezenou dobu budou mít omezená práva)
- opatření proti převzetí firmy (odkup takové časti, abych měl kontrolu nad společností.)

Změny vlastnictví
- přímá výměna dluhu nebo prioritních akcií za akcie společné nebo obráceně
- zpětný nákup části dosud nesplacených akcií
- úplná koupě majetku dříve veřejné společnosti malou skupinou vlastníků
- zadlužený výkup vstoupí-li do výkupu i vnější investoři, kteří zajistí potřebné peněžní fondy
- výkup firmy managementem + s veškerými zaměstnanci.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Karfigolka Karfigolka | E-mail | Web | 2. prosince 2014 v 12:38 | Reagovat

Mít kapitál také není vše, člověk musí myslet i na další marketingové věci týkajících se podnikání http://g7media.cz/

2 BenyD BenyD | E-mail | 16. ledna 2017 v 21:53 | Reagovat

I found this page on 15th place in google's search results. You need some search engine optimization. Many webmasters think that seo is dead in 2017, but it's not true. There is sneaky method to reach google's top 5 that not many people know. Simply search for:  pandatsor's tools

3 Valyadub Valyadub | E-mail | Web | 26. srpna 2017 v 15:49 | Reagovat

compra online cialis

      http://buycialisonlineji.com/ - cialis cheap

    <a href="http://buycialisonlineji.com/">buy cialis</a>

    we like it how much cialis

4 Moleddub Moleddub | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 16:24 | Reagovat

cialis 60mg generic co to jest

      <a href=http://cheapcialisuik.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">cialis</a>

    cialis usa de noche generico

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama